Door Wouter Struijk op 13 november 2015

Begroting 2016: Eerst de mensen, dan de stenen!

De Partij van de Arbeid bestaat in de eerste plaats uit volksvertegenwoordigers. Door de gesprekken met bewoners hebben wij een beter beeld gekregen van persoonlijke situaties. We hebben gemerkt dat het met veel inwoners van onze gemeente goed gaat. We leven in een rijk land en in een rijk deel van de wereld. Maar we sluiten onze ogen niet voor problemen die zich in onze gemeente voordoen. Nog steeds groeien kinderen op in armoede. Eenzaamheid, uitsluiting en anonimiteit komen ook in onze gemeente voor. Niet iedereen in Nissewaard heeft dezelfde kansen om iets van het leven te maken. Wij willen bewoners en maatschappelijke instellingen op buurtniveau met elkaar verbinden en werken aan een samenleving waarin iedereen een fatsoenlijk bestaan heeft en waarin iedereen de mogelijkheid heeft om vooruit te komen en iets van zijn leven te maken. Hierbij sluiten we niemand uit en dragen de sterkste schouders de zwaarste lasten. Wij leggen ons niet neer bij armoede en onrecht. Het is in onze geïndividualiseerde samenleving een opdracht voor de overheid om, samen met bewoners, verbindingen te maken. We willen geen samenleving waarin mensen langs elkaar heen leven, wij willen een samenleving waarin we mét elkaar leven. Alleen als we uitgaan van die gedachten dan kunnen we Nissewaard zoals het coalitieakkoord luidt: verbinden en versterken.

Sociaal domein

De begroting die voorligt is een uitwerking van de kadernota. Een kadernota die niet in de smaak viel bij de Partij van de Arbeid vanwege het financieel dichtmetselen van het sociaal domein. Het zal de raad dan ook niet verbazen dat wij (samen met LOB) een opening hebben gezocht die we middels een amendement (2015 Amendement Transformatiebudget Sociaal domein) willen realiseren. De uitvoering van de decentralisaties is één van de grootste (financieel) uitdagingen voor de gemeente. Mensen die zorg nodig hebben moeten altijd in aanmerking kunnen komen voor zorg. Het gaat erom dat jongeren hun schooldiploma behalen, ouderen niet aan hun lot worden overgelaten en mensen met een beperking een baan vinden en dus volwaardig kunnen meeoden in onze samenleving. Wij hopen dat de overige fracties dezelfde urgentie voelen binnen het sociaal domein en dit amendement kunnen steunen.

Kern- en wijkgericht werken

Als we kijken naar het totaalbudget voor het kern- en wijkgericht werken dan zijn wij daarvan geschrokken. Er wordt een hoop verlangt van bewoners wat betreft hun initiatief en eigen netwerk. We zien dit echter niet terug in beleid. Sterker nog, we zien onderscheid tussen de voormalige gemeenten. Vandaar dat LOB samen met de PvdA een amendement heeft ingediend.

SMC

Bij de kadernota 2016 hebben we als PvdA een amendement ingediend m.b.t. de spoedeisende hulp. Dit amendement is toen aangenomen en we hadden dit dan ook graag teruggezien bij hoofdstuk 7.5 wat betreft de actuele ontwikkelingen in de gezondheidszorg. Krijgt dit dossier nog wel voldoende prioriteit van het college?

Grondexploitatie

Tot slot realiseren we ons als fractie dat de huidige begroting flinterdun is wat betreft de financiële houdbaarheid ervan. Binnenkort nemen we een besluit over de haven die de nodige consequenties zal hebben voor de algemene reserve van de gemeente Nissewaard. Dit kunnen we nu niet zien, maar we weten dat dit niet rooskleurig is en maakt deze begroting zeer kwetsbaar.

Hoewel we het niet altijd eens zijn met de keuzes die worden gemaakt willen wij uiteraard onze dank uitspreken naar de ambtenaren die hard hebben gewerkt de afgelopen periode. Daarnaast geven het college ook graag een compliment dat de bezuinigingstaakstelling grotendeels is gerealiseerd.

Naar aanleiding van de beraadslagingen van afgelopen woensdagavond heeft de fractie van de Partij van de Arbeid tegen de begroting gestemd, omdat wij vinden dat het college wel heel veel geld reserveert voor een reserve beheer, maar geen openingen biedt om extra te investeren binnen het sociale domein. Om diezelfde reden heeft de fractie van de PvdA ook al tegen de kadernota gestemd. We zien helaas geen verandering in de huidige begroting. Wij kiezen liever voor mensen dan voor stenen.

Wouter Struijk

Wouter Struijk

Ik ben Wouter Struijk (1988) geboren in Spijkenisse, opgegroeid in Hekelingen en nu weer woonachtig in Spijkenisse. Als voormalige postbode ben ik goed bekend in alle wijken en buurten van Spijkenisse, maar als voormalig dorpsbewoner van Hekelingen ben ik ook bekend met de unieke identiteit van dorpskernen. Ik ben op school gegaan in Waterland en

Meer over Wouter Struijk