Door Wouter Struijk op 23 januari 2016

PvdA vraagt om steun van provincie

Bewoners van Oudenhoorn gaven duidelijk aan zich bij de gemeente Hellevoetsluis aan te willen sluiten. Een peiling dienaangaande kende een opkomst van 70%, en 93 % sprak zich uit voor aansluiting bij Hellevoetsluis.

Zie hieronder de brief die naar de PvdA-Statenfractie is verstuurd.

Geachte PvdA-Statenfractie, (beste Ron),

Graag vragen wij uw aandacht voor het volgende:

Vorig jaar vond de fusie van de gemeenten Bernisse en Spijkenisse plaats, en kwam daarmee de nieuwe gemeente Nissewaard tot stand. In die periode gaven de bewoners van de Bernisser woonkern Oudenhoorn aan zich niet te willen aansluiten bij het nieuwe Nissewaard, maar bij de gemeente Hellevoetsluis waar zij tegenaan liggen en waar zij veel meer relatie mee hebben. Een peiling dienaangaande kende een opkomst van 70%, en 93 % sprak zich uit voor aansluiting bij Hellevoetsluis.

In de verkiezingsprogramma’s van de meeste partijen van Nissewaard en het coalitiedocument van de nieuwe gemeente Nissewaard werd de bewoners van Oudenhoorn toegezegd om hun wensen positief te zullen beoordelen na de herindelingsverkiezingen. De PvdA fractie in Nissewaard was daar zeer eenduidig over, en sprak bij herhaling ondubbelzinnig uit dat de wens van 93% van de bewoners gehonoreerd diende te worden. Dit werd telkenmale in samenwerking gedaan met de PvdA fractie van Hellevoetsluis.

Inmiddels heeft er uitgebreid ambtelijke en bestuurlijk overleg plaatsgevonden tussen Nissewaard en Hellevoetsluis, wat er uiteindelijk toe geleid heeft dat het college en een meerderheid van de raad van Nissewaard de wens van de Oudenhoornaars naast zich neerlegt; tekenend is het absurde bedrag van 25 miljoen dat Nissewaard vraagt als compensatie, van nu tot in de eeuwigheid, een eis die  volstrekt onredelijk is, en afwijkend van hetgeen op dit gebied gebruikelijk is. De raad van Hellevoetsluis heeft zich wel unaniem voor de door de bewoners van Oudenhoorn gewenste grenscorrectie uitgesproken.

Inmiddels heeft de burgemeester van Hellevoetsluis op aandringen van haar raad besloten om in gesprek te gaan met de Commissaris van de Koning. Dit om er op aan te dringen de gerechtvaardigde wens van de bewoners te honoreren en alles te doen om de door hen gewenste grenscorrectie tot stand te brengen. Voor zover ons bekend zal de burgemeester van Nissewaard bij dit gesprek aanwezig zijn.

Als fracties van de PvdA gemeenteraden van Hellevoetsluis en Nissewaard vragen wij u om uw invloed als Statenfractie op de Commissaris van de Koning uit te oefenen. Uit zowel sociaaldemocratische als praktische overwegingen achten wij het ondenkbaar dat een dergelijk breed gedragen wens van de betreffende bewoners genegeerd wordt.

Met vriendelijke groet,
W.Struijk, Fractievoorzitter PvdA Nissewaard
H. T. Joosten, Fractievoorzitter PvdA Hellevoetsluis

Wouter Struijk

Wouter Struijk

Ik ben Wouter Struijk (1988) geboren in Spijkenisse, opgegroeid in Hekelingen en nu weer woonachtig in Spijkenisse. Als voormalige postbode ben ik goed bekend in alle wijken en buurten van Spijkenisse, maar als voormalig dorpsbewoner van Hekelingen ben ik ook bekend met de unieke identiteit van dorpskernen. Ik ben op school gegaan in Waterland en

Meer over Wouter Struijk